7 பிறவிக்கு செல்வம் கிட்டும் இன்று மூன்றாம் பிறையில் இந்த மந்திரத்தை சொன்னால்!

7 பிறவிக்கு செல்வம் கிட்டும் இன்று மூன்றாம் பிறையில் இந்த மந்திரத்தை சொன்னால்!

https://www.youtube.com/watch?v=qyNb23kAOIg&t=2s
Back to blog